Warunek i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

I. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana dla niego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych na następujących warunkach i w następującym trybie:

1)        wystąpienie musi mieć formę pisemną, poświadczoną przez rodziców ucznia;

2)        wystąpienie musi zawierać:

a)        imię, nazwisko, klasę ucznia, nazwę przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej oceny, 

b)        imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, ocenę proponowaną i ocenę oczekiwaną,

c)        obowiązkowo jasne uzasadnienie wystąpienia;

3)        dla każdego przedmiotu edukacyjnego winno być odrębne wystąpienie pisemne;

4)        należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni (z wyłączeniem dni wolnych od nauki i świąt) od momentu poinformowania przez nauczyciela o ocenie, bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu lub w sekretariacie szkoły;

5)        uczeń, jego rodzice zostają poinformowani o terminie i formie oraz o zakresie materiału dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które musi odbyć się najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

6)        zakres sprawdzenia wiedzy i umiejętności musi odpowiadać ocenie o jaką ubiega się uczeń i nie zawierać poziomu na jaki uczeń został już oceniony w proponowanej mu ocenie;

7)        w przypadku niestawienia się ucznia na wyznaczone dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z powodów usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) nauczyciel może zaproponować uczniowi dodatkowy jeszcze jeden termin sprawdzenia, pod warunkiem jednak, że sprawdzenie to odbędzie się na dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

8)        z przeprowadzonego dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel przedmiotu sporządza dokumentację zawierającą datę sprawdzenia, zadania (pytania) sprawdzające oraz ich rozwiązania, wynik sprawdzenia i ustaloną w jego wyniku ocenę;

9)        ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ocena nie może być niższa od proponowanej i jeśli nie jest oceną niedostateczną, jest ostateczna.

10)    dokumentacja sporządzona ze sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest przechowywana przez nauczyciela przedmiotu do 31 sierpnia danego roku.

NA GÓRĘ