Wychowanie fizyczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRONKOWIE.

 

 

 

 ZASADY OCENIANIA

 

 1. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

ü  Dostarczanie zainteresowanym /uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły/ wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego.

 

ü  Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, określonych w celach kształceni i treściach nauczania wychowania fizycznego.

 

ü  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

 

ü  Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu.

 

ü  Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej.

 

ü  Informowanie nauczyciela o trafności doboru metod i sposobów nauczania i oceniania

 

 

 1. Sprawność motoryczna. Powtórzenie tych samych prób motorycznych w I i II półroczu ukaże realne postępy uczniów w samo usprawnianiu i na tej podstawie wystawiana będzie ocena.
 1. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego przynoszenia stroju sportowego  i obuwia sportowego(halowego). Jest to warunek świadczący o przygotowaniu ucznia do lekcji.
 2. W jednym półroczu uczeń może być 2 razy nieprzygotowany do lekcji (brak stroju). Trzy braki stroju stanowią ocenę niedostateczną.
 3. Reprezentowanie szkoły w zwodach sportowych, wysokie miejsca oraz systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych  jest podstawą do wystawienia oceny celującej za aktywność w każdym półroczu.
 4. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową niedostateczną za nie przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć.
 5. Uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, jeżeli jest po chorobie i posiada zwolnienie lekarskie z ćwiczeń lub zwolnienie wystawione przez rodziców na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 6. W przypadku dłuższej niedyspozycji zdrowotnej uczeń może zostać zwolniony z ćwiczeń (zwolnieniem lekarskim). Zwolnienie zostaje udokumentowane i podpisane przez dyrektora szkoły,  nauczyciela wychowania fizycznego i umieszczone w aktach ucznia.

 

 

 

OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI

 

 

Postęp, postawa i zaangażowanie ucznia na zajęciach

 1. Sprawność kondycyjna: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, skoczność.
 2. Sprawność koordynacyjna: zręczność, zwinność, równowaga, gibkość, taniec.
 3. Umiejętności ruchowe: oceniamy z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze /np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp./
 4. Wiadomości związane z:

ü   funkcjonowaniem organizmu,

ü   z kształtowaniem sprawności fizycznej,

ü   z organizacją zajęć ruchowych,

ü   z bezpieczeństwem na zajęciach ruchowych,

ü   z zasadami sportowego zachowania się i kultury kibica sport.

ü   z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych.

5. Postawy:

ü    rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową,

ü    motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej dziedzinie,

ü    przekonanie do wartości ruchu na świeżym powietrzu,

ü    rozwijanie wrażliwości na piękno ruchu,

ü    kształtowanie umiejętności samooceny i samokontroli,

ü    przestrzeganie zasad i przepisów gry,

ü    postawa fair play w sporcie i w życiu,

ü    kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,

 

 

OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

OCENA CELUJĄCA:

1.      Wykazuje bardzo duże postępy w osobistym usprawnianiu się.

2.      Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie.

3.      Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

4.      Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną poza szkołą.

5.      Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

6.      Przestrzega zasadę fair play w sporcie i życiu.

7. Uczeń wykonał bezbłędnie ćwiczenie w szybkim tempie, które objęte jest programem nauczania w danej klasie.

 

OCENA BARDZO DOBRA:

1.      Wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się.

2.      Uczeń jest sprawny fizycznie.

3.      Ćwiczenia wykonuje prawidłową techniką, dokładnie i w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych.

4.      Umiejętnie wykorzystuje wiadomości z zakresu kultury fizycznej w praktycznym działaniu.

5.      Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.

6.      Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

7.      Bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych lub innych formach aktywności ruchowej.

 

OCENA DOBRA:

1.      Sprawność fizyczna ucznia jest na poziomie dobrym.

2.      Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi i w nienaturalnym tempie.

3.      Posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktycznym działaniu przy pomocy nauczyciela.

4.      Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dobre postępy w tym zakresie.

5.      Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.

6.      Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności ruchowej poza terenem szkoły.

 

 

OCENA DOSTATECZNA:

1.      Uczeń dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.

2.      Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi w nienaturalnym tempie

3.      Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie i nie potrafi ich wykorzystać w praktyce.

4.      Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.

5.      Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

6.      Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wykazuje brak zainteresowania nimi.

7.   Często przychodzi nieprzygotowany do zajęć.(brak stroju i obuwia sportowego)           

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

1.      Uczeń jest mało sprawny fizycznie.

2.      Ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedbale  i z dużymi błędami technicznymi,

3.      Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

4.      Wykazuje brak nawyków higienicznych. Rzadko przygotowany do lekcji (brak stroju i obuwia sportowego).

5.      Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.

6.      Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

7.      Unika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z kultury fizycznej.

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA:

1.      Uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej, bez przyczyny odmówił wykonania ćwiczeń

 2.      Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju sprawności fizycznej.

3.      Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego. Jego stosunek do przedmiotu jest negatywny.

 

 

 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:

1.Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli:

1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z których ubiega się o podwyższenie oceny;

2) przystąpił w terminie podstawowym lub dodatkowym do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych (w przypadku wychowania fizycznego przystąpił do sprawdzianów praktycznych natomiast w przypadku: plastyki, muzyki, techniki wykonał w terminie wszystkie prace zaplanowane przez nauczyciela i uzyskał z nich oceny pozytywne)

3) lub zaistniały inne ważne okoliczności np. długotrwała choroba, wyjątkowa sytuacja rodzinna.

2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej:

1) Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od momentu poinformowania przez nauczyciela o ocenie, bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu lub w sekretariacie szkoły;

2) Wniosek musi zawierać:

a. imię, nazwisko, klasę ucznia, nazwę przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej oceny,

b. imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, ocenę przewidywaną i od kl. IV ocenę oczekiwaną,

c. uzasadnienie wystąpienia;

3) Po rozpatrzeniu wniosku przez nauczyciela uczeń oraz jego rodzice zostają poinformowani o terminie i formie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które musi odbyć się najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

4) w przypadku niestawienia się ucznia na wyznaczone dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z powodów usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) nauczyciel może zaproponować uczniowi dodatkowy jeszcze jeden termin sprawdzenia, pod warunkiem jednak, że sprawdzenie to odbędzie się na dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

5) z przeprowadzonego dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel przedmiotu sporządza dokumentację zawierającą datę sprawdzenia, zadania (pytania) sprawdzające oraz ich rozwiązania, wynik sprawdzenia i ustaloną w jego wyniku ocenę;

6) ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ocena nie może być niższa od przewidywanej i jeśli nie jest oceną niedostateczną, jest ostateczna.

7) dokumentacja sporządzona ze sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest przechowywana przez nauczyciela przedmiotu do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

mgr Paweł Mika, mgr Mateusz Gąsior

NA GÓRĘ