REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 "NASZA NIEPODLEGŁA"

 

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Szkoła Podstawowa im.K.Jagiellończyka w Gronkowie.

Cele konkursu

• uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,

• uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolna Ojczyznę,

  zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się tym, że żyją w wolnym, niepodległym kraju,

• rozwijanie u uczniów kreatywności i wrażliwości artystycznej.

Założenia organizacyjne

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I –III, IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, forma płaska.
  3. Prace powinny być wykonane w formacie A3.
  4. Uczestnicy wykonują jedną pracę indywidualnie.

Uczestnicy powinni do prac dołączyć swoje dane osobowe ( imię i nazwisko, klasę, tytuł pracy).

Pracę należy przynieść do dnia 30.10.2018 r. (wtorek).

Informacji o konkursie udziela p. Joanna Borowicz.

Zasady oceniania prac

Powołana komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wyłoni laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

• zgodność z wymaganiami konkursowymi,

• kreatywność,

• estetyka wykonania.

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji na wystawie.

 

                                                                       ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

 

NA GÓRĘ