Religia

       Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii w kl. IV

 

Na ocenę celującą uczeń:

–   Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

–   Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

–   Angażuje się w przygotowanie misteriów, uroczystości religijnych, nabożeństw.

–   Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi niezbędne pomoce.

–   Posiada udokumentowaną swoją pracę na lekcji.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

–   Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji.

–   Posiada udokumentowaną swoją pracę na lekcji.

–   Przynosi niezbędne pomoce.

–   Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, rekolekcji.

–   Odnosi się z szacunkiem do innych.

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować.

–   Posiada udokumentowaną swoją pracę na lekcji, jest zawsze przygotowany do katechezy.

–   Przynosi niezbędne pomoce.

–   Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.

–   Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne wykorzystanie jej w życiu.

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień.

–   Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, w jego wiadomościach są braki.

–   Posiada udokumentowaną swoją pracę na lekcji.

–   Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne pomoce.

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

–   Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

–   Posiada udokumentowaną swoją pracę na lekcji z licznymi brakai.

–   Zadania wykonuje sporadycznie.

–   Rzadko włącza się w pracę grupy.

–   Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności.

–   Nie posiada udokumentowanej swej pracy na lekcji, nie wykonuje zadawanych prac.

     –   Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu

 

 

 

Warunek i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:

1.Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli:

1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na religii;

2) przystąpił w terminie podstawowym lub dodatkowym do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych

3) lub zaistniały inne ważne okoliczności np. długotrwała choroba, wyjątkowa sytuacja rodzinna.

2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej:

1) Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od momentu poinformowania przez nauczyciela o ocenie, bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu lub w sekretariacie szkoły;

2) Wniosek musi zawierać:

a. imię, nazwisko, klasę ucznia, nazwę przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej oceny,

b. imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, ocenę przewidywaną i od kl. IV ocenę oczekiwaną,

c. uzasadnienie wystąpienia;

3) Po rozpatrzeniu wniosku przez nauczyciela uczeń oraz jego rodzice zostają poinformowani o terminie i formie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które musi odbyć się najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

4) w przypadku niestawienia się ucznia na wyznaczone dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z powodów usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) nauczyciel może zaproponować uczniowi dodatkowy jeszcze jeden termin sprawdzenia, pod warunkiem jednak, że sprawdzenie to odbędzie się na dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

5) z przeprowadzonego dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel przedmiotu sporządza dokumentację zawierającą datę sprawdzenia, zadania (pytania) sprawdzające oraz ich rozwiązania, wynik sprawdzenia i ustaloną w jego wyniku ocenę;

6) ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ocena nie może być niższa od przewidywanej i jeśli nie jest oceną niedostateczną, jest ostateczna.

7) dokumentacja sporządzona ze sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest przechowywana przez nauczyciela przedmiotu do 31 sierpnia danego roku szkolnego

 

 

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

 1. Formy ustne:

– Odpowiedzi ustne.

– Opowiadania odtwórcze i twórcze.

– Prezentacja, referat.

2. Formy pisemne:

– Sprawdziany, testy, kartkówki.

– Zadania domowe.

– Wypracowania (opowiadanie, list, zaproszenie).

– Ćwiczenia wykonane podczas lekcji.

3. Formy praktyczne:

– Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia).

– Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej.

– Tworzenie pomocy dydaktycznych.

– Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w przedstawieniach szkolnych o charakterze religijnym, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości przez literaturę religijną, korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej).

– Praca ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

 

 

 

NA GÓRĘ