Język angielski

Ogólne wymagania i zasady oceniania z języka angielskiego

I. Oceniane są:

  1. sprawdziany/testy (co najmniej 2 w semestrze),
  2. kartkówki (co najmniej 2 w semestrze),
  3. odpowiedzi ustne (co najmniej 1 w semestrze),
  4. zadania domowe, projekty,
  5. udział w konkursach


Sprawdziany są zapowiadane przynajmniej tydzień przed planowanym terminem, obejmują materiał leksykalno-gramatyczny z całego rozdziału. O ocenie uzyskanej uczeń jest informowany do dwóch tygodni od jego napisania.

Kartkówki (prace pisemne trwające do 15min) obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, mogą, ale nie muszą być zapowiadane. Wynik podawany jest do tygodnia od napisania.

Ocena z odpowiedzi ustnej jest oceną z materiału bieżącego, z trzech ostatnich lekcji (słownictwo, wiadomości z gramatyki, dłuższa wypowiedź ustna na zadany temat). Jest ona informacją dla nauczyciela czy uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć.

Oceniane zadanie domowe oraz projekty zadawane są z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Uczeń jest obowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane  prace w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Każdy brak zadania oznaczony zostaje uwagą wpisaną do zeszytu ucznia. Rodzice proszeni są o podpisanie takiej uwagi. W wypadku braku zadania w formie projektu lub pracy pisemnej innej niż w zeszycie ćwiczeń, uczeń zobowiązany jest tę pracę donieść w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na każde zajęcia zeszytu, książki ucznia oraz książki ćwiczeń oraz posiadania odpowiedniego zasobu wiedzy.

II.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej oraz każdej innej niesatysfakcjonującej go oceny ze sprawdzianu lub kartkówki. Poprawa odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu czterech tygodni od napisania testu czy kartkówki. Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z pomocy kolegów czy materiałów przygotowanych w domu (ściąg), otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisać dany sprawdzian w ciągu następnych dwóch tygodni po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. W przypadku gdy uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, ale był obecny w dniu zapowiadania pracy klasowej uczeń pisze ją na najbliższej lekcji.

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej(sprawdzianu, kartkówki).


Prace wykonane w domu nie mogą być podstawą do wystawienia oceny dobrej lub wyższej na półrocze lub koniec roku jeżeli oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi nie uzasadniają wystawienia takiej oceny.

III.
Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Jeżeli ocena końcowa nie jest jednoznaczna, nauczyciel może wziąć pod uwagę również stosunek ucznia do przedmiotu, obowiązkowość, frekwencję, aktywność, postępy i systematyczną pracę ucznia.

Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć dodatkowych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

 

IV.

Warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:
1.Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli: 
1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z których ubiega się o podwyższenie oceny;
2) przystąpił w terminie podstawowym lub dodatkowym do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych (w przypadku wychowania fizycznego przystąpił do sprawdzianów praktycznych natomiast w przypadku: plastyki, muzyki, techniki wykonał w terminie wszystkie prace zaplanowane przez nauczyciela i uzyskał z nich oceny pozytywne

3) lub zaistniały inne ważne okoliczności np. długotrwała choroba, wyjątkowa sytuacja rodzinna.
2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej:
1) Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od momentu poinformowania przez nauczyciela o ocenie, bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu lub w sekretariacie szkoły; 
2) Wniosek musi zawierać:
a.imię, nazwisko, klasę ucznia, nazwę przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej oceny, 
b.imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, ocenę przewidywaną i od kl. IV ocenę oczekiwaną, 
c.uzasadnienie wystąpienia; 
3) Po rozpatrzeniu wniosku przez nauczyciela uczeń oraz jego rodzice zostają poinformowani o terminie i formie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które musi odbyć się najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 
4) w przypadku niestawienia się ucznia na wyznaczone dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z powodów usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) nauczyciel może zaproponować uczniowi dodatkowy jeszcze jeden termin sprawdzenia, pod warunkiem jednak, że sprawdzenie to odbędzie się na dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 
5) z przeprowadzonego dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel przedmiotu sporządza dokumentację zawierającą datę sprawdzenia, zadania (pytania) sprawdzające oraz ich rozwiązania, wynik sprawdzenia i ustaloną w jego wyniku ocenę; 
6) ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ocena nie może być niższa od przewidywanej i jeśli nie jest oceną niedostateczną, jest ostateczna.
7) dokumentacja sporządzona ze sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest przechowywana przez nauczyciela przedmiotu do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

Cel kształcenia

Ocena bardzo dobra

Ocena dobra

Ocena dostateczna

Ocena dopuszczająca

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w kolejnych rozdziałach i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w kolejnych rozdziałach i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w kolejnych rozdziałach i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w kolejnych rozdziałach i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów.

Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje  związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, wyglądem i wyposażeniem pokoju, z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, uprawianymi dyscyplinami sportowymi .

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, wyglądem i wyposażeniem pokoju, z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, uprawianymi dyscyplinami sportowymi popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi

.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, wyglądem i wyposażeniem pokoju, z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, uprawianymi dyscyplinami sportowymi popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z krajem swojego pochodzenia i narodowością, z posiadaniem różnych przedmiotów, w tym ulubionych rzeczy, danymi osobowymi, wiekiem, rodzeństwem, ulubionymi przedmiotami szkolnymi, wyglądem i wyposażeniem pokoju, z umiejętnościami i formami spędzania czasu wolnego, uprawianymi dyscyplinami sportowymi popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne i pisemne

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, pytaniem o godzinę, opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, pytaniem o godzinę, opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, pytaniem o godzinę, opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem się, podawaniem informacji dotyczących pochodzenia i miejsca zamieszkania oraz narodowości przedstawianiem się z nazwiska i mienia, podawaniem wieku i innych danych osobowych, pytaniem o godzinę, opisem swojego pokoju i upodobaniami związanymi z różnymi przedmiotami korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne z kolejnych rozdziałów: nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące: this, that, those, these, nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have got w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s. nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie present Simple, nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present simple.

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne z kolejnych rozdziałów : nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące: this, that, those, these, nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have got w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s. nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie present Simple, nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present Simple ,popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne z kolejnych rozdziałów: nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące: this, that, those, these, nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have got w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s. nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie present Simple, nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present Simple,  popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne z kolejnych rozdziałów: nazwy państw i narodowości, czas present simple, czasownik to be, przymiotniki dzierżawcze, przymiotniki o przeciwnym znaczeniu, nazwy zawodów, czasownik to be w przeczeniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach, czas present simple, zaimki pytajne: Who, What, Where, When, How (old), zaimki wskazujące: this, that, those, these, nazwy członków rodziny, nazwy zwierzątek domowych, czas present simple, czasownik have got w 3 os. liczby pojedynczej, przymiotniki dzierżawcze, dopełniacz ‘s. nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy zwierząt i przedmiotów codziennego użytku, czasownik have got w czasie present Simple, nazwy mebli i przedmiotów znajdujących się w domu, nazwy ubrań, wyrażenie There is/There are, przyimki miejsca, some i any, czasownik have got w czasie present Simple,  popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wiadomość e-mail, opisuje kolegę lub koleżankę , tworzy krótki opis wybranej rodziny, pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie , pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia , pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wiadomość e-mail, opisuje kolegę lub koleżankę , tworzy krótki opis wybranej rodziny, pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie , pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia , pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail, opisuje kolegę lub koleżankę , tworzy krótki opis wybranej rodziny, pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie , pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia , pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail, opisuje kolegę lub koleżankę , tworzy krótki opis wybranej rodziny, pisze krótki tekst opisujący pomieszczenie i jego wyposażenie , pisze tekst, w którym opisuje swój ulubiony dzień tygodnia , pisze krótki tekst na temat swoich umiejętności i tego, co robi w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ