Język angielski

Ogólne wymagania i zasady oceniania z języka angielskiego

I. Oceniane są:

  1. sprawdziany/testy (co najmniej 2 w semestrze),
  2. kartkówki (co najmniej 2 w semestrze),
  3. odpowiedzi ustne (co najmniej 1 w semestrze),
  4. zadania domowe, projekty,
  5. udział w konkursach


Sprawdziany są zapowiadane przynajmniej tydzień przed planowanym terminem, obejmują materiał leksykalno-gramatyczny z całego rozdziału. O ocenie uzyskanej uczeń jest informowany do dwóch tygodni od jego napisania.

Kartkówki (prace pisemne trwające do 15min) obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, mogą, ale nie muszą być zapowiadane. Wynik podawany jest do tygodnia od napisania.

Ocena z odpowiedzi ustnej jest oceną z materiału bieżącego, z trzech ostatnich lekcji (słownictwo, wiadomości z gramatyki, dłuższa wypowiedź ustna na zadany temat). Jest ona informacją dla nauczyciela czy uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć.

Oceniane zadanie domowe oraz projekty zadawane są z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Uczeń jest obowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane  prace w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Każdy brak zadania oznaczony zostaje uwagą wpisaną do zeszytu ucznia. Rodzice proszeni są o podpisanie takiej uwagi. W wypadku braku zadania w formie projektu lub pracy pisemnej innej niż w zeszycie ćwiczeń, uczeń zobowiązany jest tę pracę donieść w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na każde zajęcia zeszytu, książki ucznia oraz książki ćwiczeń oraz posiadania odpowiedniego zasobu wiedzy.

II.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej oraz każdej innej niesatysfakcjonującej go oceny ze sprawdzianu lub kartkówki. Poprawa odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu czterech tygodni od napisania testu czy kartkówki. Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z pomocy kolegów czy materiałów przygotowanych w domu (ściąg), otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisać dany sprawdzian w ciągu następnych dwóch tygodni po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. W przypadku gdy uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, ale był obecny w dniu zapowiadania pracy klasowej uczeń pisze ją na najbliższej lekcji.

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej(sprawdzianu, kartkówki).


Prace wykonane w domu nie mogą być podstawą do wystawienia oceny dobrej lub wyższej na półrocze lub koniec roku jeżeli oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi nie uzasadniają wystawienia takiej oceny.

III.
Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Jeżeli ocena końcowa nie jest jednoznaczna, nauczyciel może wziąć pod uwagę również stosunek ucznia do przedmiotu, obowiązkowość, frekwencję, aktywność, postępy i systematyczną pracę ucznia.

Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć dodatkowych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

 

 

 

IV.

Warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:
1.Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli: 
1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z których ubiega się o podwyższenie oceny;
2) przystąpił w terminie podstawowym lub dodatkowym do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych (w przypadku wychowania fizycznego przystąpił do sprawdzianów praktycznych natomiast w przypadku: plastyki, muzyki, techniki wykonał w terminie wszystkie prace zaplanowane przez nauczyciela i uzyskał z nich oceny pozytywne)
3) lub zaistniały inne ważne okoliczności np. długotrwała choroba, wyjątkowa sytuacja rodzinna.
2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej:
1) Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od momentu poinformowania przez nauczyciela o ocenie, bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu lub w sekretariacie szkoły; 
2) Wniosek musi zawierać:
a.imię, nazwisko, klasę ucznia, nazwę przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o uzyskanie wyższej oceny, 
b.imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, ocenę przewidywaną i od kl. IV ocenę oczekiwaną, 
c.uzasadnienie wystąpienia; 
3) Po rozpatrzeniu wniosku przez nauczyciela uczeń oraz jego rodzice zostają poinformowani o terminie i formie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które musi odbyć się najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 
4) w przypadku niestawienia się ucznia na wyznaczone dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z powodów usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) nauczyciel może zaproponować uczniowi dodatkowy jeszcze jeden termin sprawdzenia, pod warunkiem jednak, że sprawdzenie to odbędzie się na dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 
5) z przeprowadzonego dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nauczyciel przedmiotu sporządza dokumentację zawierającą datę sprawdzenia, zadania (pytania) sprawdzające oraz ich rozwiązania, wynik sprawdzenia i ustaloną w jego wyniku ocenę; 
6) ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ocena nie może być niższa od przewidywanej i jeśli nie jest oceną niedostateczną, jest ostateczna.
7) dokumentacja sporządzona ze sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest przechowywana przez nauczyciela przedmiotu do 31 sierpnia danego roku szkolnego.  

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceniania

KL.VIII

 

Podane kryteria ocen stosuje  się  w  połączeniu  z  treściami  przewidzianymi w rozkładach materiału na dany semestr / rok nauczania w oparciu o wybrany program nauczania.

 

Skala

ocen

Gramatyka i słownictwo

Umiejętności uczniów:

6

Ÿ  uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy

Ÿ  z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Ÿ  posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce

Ÿ  zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet

Ÿ  wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych

Ÿ  bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom

Ÿ  niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

5

Ÿ  uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

Ÿ  buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Ÿ  zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać w praktyce

Ÿ  czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe

Ÿ  zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

Ÿ  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

4

Ÿ  prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

Ÿ  buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Ÿ  zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce

Ÿ  przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe

Ÿ  przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach

3

Ÿ  zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału

Ÿ  buduje zdania, które nie zawsze są spójne - zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu

Ÿ  na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie

Ÿ  nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy

Ÿ  rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach

2

Ÿ  słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce

Ÿ  zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy

Ÿ  dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem

Ÿ  potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych

Ÿ  sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe

Ÿ  nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów

1

Ÿ  nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

Ÿ  nie zna podstawowych słów i wyrażeń

Ÿ  nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

Ÿ  bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

 

Czytanie

Umiejętności uczniów:

6

Ÿ  regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach

Ÿ  rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora

Ÿ  na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję

Ÿ  zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

Ÿ  technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)

Ÿ  podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

5

Ÿ  czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach

Ÿ  rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora

Ÿ  na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję

Ÿ  zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

Ÿ  technika czytania – czyta prawidłowo

Ÿ  podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

4

Ÿ  rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora

Ÿ  czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję

Ÿ  przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

Ÿ  technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy

Ÿ  podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

3

Ÿ  nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora

Ÿ  popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję

Ÿ  czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

Ÿ  technika czytania – czyta popełniając liczne błędy

Ÿ  czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

2

Ÿ  z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty

Ÿ  nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego

Ÿ  przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji

Ÿ  sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów

Ÿ  technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy

1

Ÿ  zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku

Ÿ  jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji

Ÿ  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu

Ÿ  niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy

Ÿ  nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów

Ÿ  technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie

 

Słuchanie

Umiejętności uczniów:

6

Ÿ  potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze

Ÿ  rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

Ÿ  potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

Ÿ  potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować

Ÿ  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór

Ÿ  z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację

Ÿ  bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

5

Ÿ  potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

Ÿ  rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować

Ÿ  potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

Ÿ  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór

Ÿ  rozróżnia dźwięki i intonację

Ÿ  aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

4

Ÿ  potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

Ÿ  rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować

Ÿ  zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

Ÿ  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję

Ÿ  rozróżnia większość dźwięków

Ÿ  przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

3

Ÿ  potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

Ÿ  nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens

Ÿ  nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować

Ÿ  nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego

Ÿ  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór

Ÿ  mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu

2

Ÿ  nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku

Ÿ  zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu

Ÿ  zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować

Ÿ  sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego

Ÿ  na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy

Ÿ  zwykle nie rozróżnia dźwięków

Ÿ  uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu

1

Ÿ  nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych

Ÿ  w podręczniku

Ÿ  nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami

Ÿ  jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi

Ÿ  nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego

Ÿ  błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela

Ÿ  nie rozróżnia dźwięków

Ÿ  uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy

 

Mówienie

Umiejętności uczniów:

6

Ÿ  swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa

Ÿ  poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe

Ÿ  ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć

Ÿ  w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany

Ÿ  w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

5

Ÿ  dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową

Ÿ  potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału

Ÿ  dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału

Ÿ  ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć

Ÿ  w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany

Ÿ  w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

4

Ÿ  mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem

Ÿ  dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału

Ÿ  można go zazwyczaj zrozumieć

Ÿ  potrafi włączyć się do rozmowy

Ÿ  w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny

Ÿ  na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

3

Ÿ  uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami

Ÿ  posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz

Ÿ  wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału

Ÿ  w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym

Ÿ  rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów

Ÿ  językowych

2

Ÿ  uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy

Ÿ  popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie

Ÿ  czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty

Ÿ  czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet potrafi ją dezorganizować

Ÿ  nie zabiera głosu w rozmowie

1

Ÿ  uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela

Ÿ  wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat

Ÿ  zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony

Ÿ  prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

 

Pisanie

Umiejętności uczniów:

6

Ÿ  wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy

Ÿ  pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym

Ÿ  pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji

Ÿ  bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł

Ÿ  poziom prac wykracza poza wymagany materiał

Ÿ  bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

5

Ÿ  wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału

Ÿ  potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz

Ÿ  pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych

Ÿ  popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji

Ÿ  chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku

Ÿ  zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

4

Ÿ  prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące

Ÿ  wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu

Ÿ  pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji

Ÿ  czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku

Ÿ  przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

3

Ÿ  pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat

Ÿ  stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych

Ÿ  wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji

Ÿ  czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

2

Ÿ  uczeń pisze sporadycznie i niechętnie

Ÿ  prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne

Ÿ  pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela

Ÿ  pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz

Ÿ  teksty są źle zorganizowane i chaotyczne

Ÿ  popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy

Ÿ  rzadko odrabia prace domowe

1

Ÿ  nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału

Ÿ  jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały

Ÿ  ma problemy przy przepisywaniu z tablicy

Ÿ  teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne

Ÿ  zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały

Ÿ  nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści

 

 

 

 

NA GÓRĘ